Hemspråk ger elever bättre betyg

Home Language Gives Students

a Better Gradeby Annika Hamruden


Elever som har modersmålsundervisning får högre betyg i genomsnitt än elever som har svenska som modersmål. Det visar en rapport från Skolverket. De elever som läser svenska som andraspråk får i stället låga betyg.


Utbildningsminister Jan Björklund menar dock att rapporten inte visar något annat samband än att duktiga elever får bra betyg.


Språkforskarna är eniga. Behärskar man sitt modersmål väl så lär man sig andra språk och andra skolämnen lättare. Nu visar skolverket att teorin även stämmer i praktiken för elever som får modersmålsundervisning i Sverige.


Skolverkets Eva Wirén säger att man rent statistiskt kan resonera kring resultatet. Men hon säger också att studien visat en så stor skillnad mellan dem som läser modersmål och dem som inte gör det att det talar starkt för att inlärningen av svenska och andra ämnen gynnas av att eleverna får studera sitt modersmål.


Jan Björklund säger till DN att det inte finns några planer på att ändra uppläggningen med modersmålsundervisning men att han själv anser att det är viktigare att lära sig svenska än att studera sitt modersmål. Framför allt för integrationens skull.


Han tror också att de elever som läser modersmål är extra motiverade och att de skulle ha bra betyg oavsett om de läste modersmål eller inte.


- Resultatet är förväntat, säger docenten i tvåspråkighet Monica Axelsson. Vi behöver en förståelse för att det är lättare att överföra kunskap från ett språk till ett annat om man behärskar det första språket väl. Det är enbart okunnigt att ställa svenskastudier och modersmålsstudier mot varandra eftersom de två gynnar varandra.


Svenska som andraspråk ser Skolverket däremot som ett sorgebarn.


- Det finns ett stort frågetecken för svenska som andraspråk. Den har mest blivit en stödform för svaga elever, säger Eva Wirén.


Professorn i tvåspråkighetsforskning Kenneth Hyltenstam menar att undervisningen i svenska som andra språk har tillåtits förfalla.


- Undervisningen är ofta oreflekterad, ofta dålig och det är oklart vem som ska gå där. Jag är rädd för att man kommer att ta bort undervisningen i stället för att förbättra den.


Skolverket kommer nu att fortsätta med den frågan för att längre fram kunna ta ställning till hur man ska få en bättre svenskundervisning i skolan för elever med annat modersmål än svenska.


http://www.dn.se/nyheter/sverige/hemsprak-ger-elever-battre-betyg
(Rough electronic translation only)


Students who have native speakers teaching score higher on average than students who have Swedish as their mother tongue. This according to a report from the National Agency. The students who study Swedish as a second language may get rather low scores.


Education Minister Jan Björklund believes that the report did not show any other connection than that good students get good grades.


Language Scientists agree. Mastered their mother tongue just as you learn other languages ??and other subjects more easily. Now showing school work the theory is also true in practice for students who receive mother tongue teaching in Sweden.


Education's Eve Wiren says that from a statistical point can reason about the result. But she also says that the study demonstrated a large difference between those who view the language and those who do not, it strongly suggests that the learning of Swedish and other subjects favored by the students may study their mother tongue.


Jan Bjorklund told DN that there are no plans to change the organization of language tuition but that he himself believes it is important to learn Swedish than to study their mother tongue. In particular, for integration's sake.


He also believes that those students who study language are extra motivated and that they would have good grades regardless of whether they read the language or not.


- The result is expected, "says associate professor of bilingual Monica Axelsson. We need an understanding that it is easier to transfer knowledge from one language to another if you have mastered the first language well. It is simply ignorant to ask Swedish studies and native studies at each other because the two benefit each other.


Swedish as a second look Skolverket contrast to a problem child.


- There is a big question mark for Swedish as a second language. It has largely become a mechanism for weak students, "says Eva Wirén.


Professor of Research on Bilingualism Kenneth Hyltenstam believe that the teaching of Swedish as a second language has been allowed to lapse.


- Teaching is often unreflecting, often poor and it is unclear who should go where. I am afraid that it will remove the instruction instead of improving it.


The Agency will now proceed with the matter to later be able to decide how to get a better education in Swedish schools for pupils with a mother tongue other than Swedish.

Copyright © 2011 Annika Hamruden - All Rights Reserved

Last updated on 25 March 2011